Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Aanduiding partijen
In deze voorwaarden wordt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BKCustoms handelend onder BKCustoms aangeduid als: BKCustoms.
De andere partij wordt aangeduid als: wederpartij.

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle van BKCustoms afkomstige offertes, catalogi, folders, mailings alBKCustomsde bestellingen die gedaan worden op basis van de On-line webshop als ook op alle door BKCustoms gedane offertes en op alle door BKCustoms gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen: de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken alBKCustomsde op adviezen, het verrichten van diensten alsook op betalingen aan BKCustoms.
Afwijkende bedingen binden BKCustoms slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
2.2 Vertegenwoordigers van BKCustoms mogen niet van deze voorwaarden afwijken de bedingen overeenkomen dan krachtens schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.
2.3 Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door BKCustoms niet aanvaard, tenzij voor elk geval afzonderlijk – schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes
3.1 BKCustoms garandeert binnen de looptijd de prijzen zoals deze vermeld zijn in alle van BKCustoms afkomstige offertes, catalogi, folders, mailings alBKCustomsde bestellingen die gedaan
worden op basis van de On-line Webshop. Onder looptijd wordt maximaal 3 maanden verstaan en in elk geval de in de betreffende offertes, catalogi, folders, mailings
alBKCustomsde bestellingen die gedaan worden op basis van de On-line Webshop genoemde termijn van geldigheid.
Deze garantie geldt niet in geval van wijziging van het BTW-tarief. In dat geval is BKCustoms gerechtigd de prijzen aan te passen.
3.2 De wederpartij is gerechtigd om binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen de koopovereenkomst eenzijdig te ontbinden onder de voorwaarde dat de goederen in goede staat lees ongebruikte en in originele verpakking worden geretourneerd. Ruilingen en/of retourzendingen na deze termijn van 7 werkdagen worden niet meer geaccepteerd. Alvorens retour wordt gezonden moet eerst BKCustoms door de wederpartij op de hoogte worden gesteld. Indien BKCustoms de retourzending accepteert, zal zij een creditnota toezenden of een vervangend product. Eventuele restitutie zal binnen 30 dagen plaatsvinden.
Nadat de wederpartij BKCustoms op de hoogte heeft gesteld van de retourzending, wordt een uniek retournummer afgegeven welke vermeld moet worden op het retourformulier. Alleen indien het retournummer zoals door BKCustoms is afgegeven is vermeld op de retourzending, wordt de creditnota afgegeven.
3.3 Door BKCustoms aan de wederpartij en door de wederpartij aan BKCustoms voor, bij of na de offerte dan wel orderbevestiging ter kennis gebrachte afbeeldingen, adviezen, tekeningen, gewichtsvermeldingen, technische specificaties en overige gegevens, al dan   niet opgenomen in catalogi, folders, circulaires, advertenties of prijslijsten (eventueel op On-line webshop), hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien schriftelijk overeengekomen.
3.4 Alle rechten van de door of via BKCustoms tot stand gebrachte aanbiedingen, adviezen, berekeningen, modellen, artistieke of technische ontwerpen, beschrijvingen, (technische en overige) tekeningen, schetsen, schema’s en dergelijke berusten bij BKCustoms of de ontwerper.
3.5 Door BKCustoms verstrekte aanbiedingen, adviezen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, schema´s, ontwerpen en overige door of via BKCustoms tot stand gekomen of
gepubliceerde bescheiden blijven onvervreemdbaar eigendom van BKCustoms of de ontwerper en mogen niet aan derden, in welke vorm ook, ter inzage worden verstrekt, ter beschikking worden gesteld dan wel op andere wijze gebruikt worden zonder toestemming van BKCustoms of de ontwerper. De wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens, ontleend aan bescheiden als voornoemd, die hem in verband met de overeenkomst ter kennis zijn gekomen.
3.6 Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat er een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval wordt de wederpartij daarover
door BKCustoms binnen 1 maand geïnformeerd en houdt BKCustoms de bestelling in portefeuille.
Zoals in artikel 5 van deze voorwaarden is opgenomen zijn levertijden nimmer te beschouwen als definitieve termijnen maar als een indicatie.

Artikel 4. Prijzen en betaling
4.1 Bij totstandkoming van de overeenkomst heeft de wederpartij de keuze om te betalen via:
IDEAL telebankieren, of vooruit te betalen.
4.2 Alle prijzen zijn franco, behoudens het hierna in 4.3 bepaalde.
4.3 Op het bestelformulier wordt aangegeven dat bij bestelling boven een bepaald bedrag de vracht- en orderkosten voor rekening van BKCustoms zijn. Indien de waarde van de bestelling onder dat bedrag blijft, komen de vracht – en orderkosten voor rekening van de wederpartij. In alle gevallen waarin de vracht – en orderkosten niet voor rekening
van BKCustoms zijn, is BKCustoms gerechtigd de kosten van aangetekende zendingen, rembourszendingen, export – en transportdocumenten, expreszendingen en dergelijke door te berekenen aan de wederpartij.
4.4 Door BKCustoms opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende tarieven, koersen van buitenlandse valuta, in – en uitvoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, belastingen, loonkosten, vracht – en expeditiekosten en andere dergelijke factoren.
4.5 Indien na de datum van de aanbieding dan wel de totstandkoming van de overeen komst in – of uitvoerrechten, belastingen dan wel al dan niet daarmee gelijk te stellen
heffingen die van overheidswege worden vastgesteld wijzigingen ondergaan, is BKCustoms gerechtigd de opgegeven respectievelijk overeengekomen prijs overeenkomstig te
wijzigen.
4.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn opgegeven prijzen inclusief omzetbelasting.
4.7 Nalatigheid van de wederpartij terzake van het afnemen van zaken, laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet. Overigens geldt dit niet voor het geval de wederpartij gebruik maakt van het recht om binnen 10 werkdagen na factuurdatum de overeenkomst te ontbinden.
4.8 Indien door BKCustoms in gedeelten wordt geleverd, is BKCustoms bevoegd per deellevering te factureren en is BKCustoms niet tot verdere leveringen verplicht dan nadat de op de reeds
gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
4.9 BKCustoms is gerechtigd zaken onder rembours te leveren.
4.10 Indien aan twee of meer wederpartijen gezamenlijk wordt verkocht, is iedere wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.
4.11 Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de wederpartij
aansprakelijk voor alle door BKCustoms geleden en te lijden schade.
4.12 Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebreke stelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met drie procent,
over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.
4.13 Betalingen worden eerst afgeboekt op de kosten, rente en de oudste nog openstaan de facturen.
4.14 Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het door
de Nederlandse Orde van Advocaten in de Vrije prijs-wijzer neergelegde incassotarief.

Artikel 5. Levertijd
5.1 Afgegeven of vermelde levertijden, zowel mondelijk, schriftelijk of via de webshop zijn slechts ter indicatie. In de regel wordt de bestelling binnen één week uitgeleverd. Wanneer de levering niet mogelijk is binnen 30 dagen krijgt wederpartij daarover binnen deze termijn bericht. Wederpartij is dan gerechtigd om de bestelling kosteloos te annuleren.
5.2 Wanneer een gedeelte van de bestelling gereed is, kan BKCustoms te harer keuze dit gedeelte leveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bepaalde in artikel 5.1.
5.3 Indien de termijn van 10 werkdagen na factuurdatum is verstreken en de wederpartij blijft na sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan BKCustoms te harer keuze hetzij leveren
op een door BKCustoms te bepalen tijdstip, hetzij de overeen komst dan wel het nog onuitgevoerde deel van de overeen komst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbinden, onverminderd het recht van BKCustoms op schadevergoeding.
5.4 Indien de wederpartij een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft gedaan dan wel indien jegens de wederpartij door een of meer van zijn schuldeisers een verzoek daartoe is ingediend, is BKCustoms bevoegd levering en verzending op te schorten, totdat op die aangifte of dat verzoek onherroepelijk is beslist.

Artikel 6. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
6.1 Indien BKCustoms door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risico sfeer van BKCustoms na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen
na te komen, is BKCustoms bevoegd de uitvoering van de overeen komst voor de duur van de verhindering op te schorten.
6.2 Indien BKCustoms door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in 6.1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de
overeen komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.3 Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in – en uitvoerbelemmeringen, overheids –
maatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat BKCustoms door haar eigen leveranciers, om welke reden dan ook, niet tot levering in staat wordt gesteld.

Artikel 7. Levering en risico-overgang
7.1 De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd.
7.2 De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd op het moment, waarop zij op het door de wederpartij aangegeven, dan wel overeenkomstig het in artikel 5 lid 3 vermelde
bepaalde adres zijn gedeponeerd of zodra de zaken aldaar door de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
7.3 Tenzij anders overeengekomen bepaalt BKCustoms de wijze van vervoer.
7.4 Indien BKCustoms (een deel van) de zaken zelf vervoert dan wel omdat zulks uitdrukkelijk is overeengekomen – voor eigen rekening en risico laat vervoeren, zijn de bepalingen
van titel 1 en 2 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek op deze overeenkomst van toepassing.
7.5 Schade ten gevolge van het niet aanleveren van exportdocumenten door de vervoerder die door de wederpartij is aangewezen, komt voor rekening van de wederpartij; eventueel moet de wederpartij hiervoor BKCustoms vrijwaren.
7.6 De wederpartij is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken; ingeval de wederpartij meent dat er sprake is van beschadiging, is de wederpartij verplicht daarvan
onverwijld door de vervoerder aantekening op de vrachtbrief of pakbon te doen maken, die vrachtbrief of pakbon eveneens onverwijld aan BKCustoms te verzenden en zich
terstond met BKCustoms in verbinding te stellen teneinde BKCustoms  te informeren.

Artikel 8. Reclames
8.1 De afgeleverde zaken dienen door de wederpartij terstond na inontvangstneming in ieder geval gekeurd te worden op hoeveelheid, juiste kwaliteit en op de staat van de
verpakking. Indien de wederpartij te dezer zake wenst te reclameren dient dat binnen de hierboven genoemde termijn van 7 werkdagen te geschieden.
8.2 Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op de door BKCustoms gedane of niet gedane leveringen of BKCustoms facturen, moeten onder nauwkeurige opgave van de aard en de oorzaak van de klacht schriftelijk bij BKCustoms worden ingediend binnen 7 werkdagen nadat de zaken aan de wederpartij zijn afgeleverd dan wel de factuur is verzonden. Na
afloop van de hiervoor bedoelde termijn is reclameren niet mogelijk.
8.3 De wederpartij verplicht zich zijn volledige medewerking te verlenen aan al hetgeen BKCustoms noodzakelijk acht om de gegrondheid van de klacht na te trekken, waaronder
begrepen de inspectie van leveringen door of vanwege BKCustoms
8.4 Zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd nadat de termijn van 7 werkdagen is verstreken en niet zonder dat de klachten schriftelijk zijn vermeld door
retourzending van het bijgevoegde retourformulier.

Artikel 9. Ontbinding
9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4 wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor voldoening daarvan.
9.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door BKCustoms geleden en te lijden
schade.
9.3 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met BKCustoms gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is BKCustoms gerechtigd
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door BKCustoms geleverde, voorzover nog niet betaald, terug te vorderen) zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder dat ingebrekestelling is vereist – en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeen komst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In
deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door BKCustoms geleden en nog te lijden schade.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de vordering van BKCustoms met eventueel bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding (inclusief rente) van BKCustoms wegens toerekenbare tekortkoming van de wederpartij terzake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt BKCustoms zich de eigendom van alle geleverde zaken voor.
10.2 BKCustoms behoudt zich de eigendom van deze zaken eveneens voor, voor hetgeen de wederpartij aan BKCustoms verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere of latere
overeenkomsten krachtens welke BKCustoms zaken of diensten heeft geleverd of zal leveren of naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, danwel uit
hoofde van een tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, tenzij de wederpartij voor de nakoming van zijn verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.
10.3 De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan haar verplichtingen als bedoeld in 10.1 en 10.2 jegens BKCustoms heeft voldaan.
10.4 Voor toepassing van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, elke betaling die zou kunnen worden
toegerekend op twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens BKCustoms, in de eerste plaats toegerekend op de door BKCustoms aan te wijzen verbintenis, waarvoor
het in 10.1 en 10.2 genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege BKCustoms aan de wederpartij verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen en dergelijke
kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing als bedoeld in de voorgaande zin, tenzij BKCustoms schriftelijk anders bepaalt.
10.5 Zolang de eigendom van de door BKCustoms geleverde zaken nog niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij verplicht de zaken, die eigendom zijn van BKCustoms, naar behoren tegen brand en diefstal te verzekeren. De wederpartij is verplicht BKCustoms de polis en de bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken.
10.6 De wederpartij is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, alBKCustomsde van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De wederpartij is voorts verplicht een mededeling als voornoemd onverwijld schriftelijk aan BKCustoms te bevestigen.
10.7 Voorzover de afgeleverde zaken ingevolge het voorgaande eigendom zijn geworden van de wederpartij en BKCustoms vorderingen heeft op de wederpartij, behoudt BKCustoms zich een pandrecht voor tot zekerheid voor de voldoening van haar vorderingen.

Artikel 11. Doorverkoop, boetebeding en controle
11.1 Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen. De wederpartij is echter in afwijking van het
in de voor gaande zin bepaalde – wel bevoegd de zaken door te (doen) verkopen en/of te (doen) leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening tenzij BKCustoms hem
schriftelijk anders bericht.
11.2 De wederpartij die handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid verbeurt ten gunste van BKCustoms een boete voor iedere handeling die onder een van de aldaar vermelde verboden valt. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag. Het een en ander laat onverlet het recht van BKCustoms op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.
11.3 BKCustoms is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij teneinde aldus te kunnen nazien op de naleving van
het in artikel 11.1 bepaalde.

Artikel 12. Aansprakelijkheid/garantie
12.1 De door BKCustoms geleverde producten voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen. BKCustoms geeft hierop een zelfde garantie en garantietermijn als de fabriek/leverancier op het betreffende product geeft. In elk geval zal de garantietermijn nooit meer dan 1 jaar belopen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
12.2 Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld van BKCustoms, is BKCustoms niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voorzover haar aansprakelijkheidsverzekeraar terzake uitkering doet.
12.3 BKCustoms is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijf schade, geleden door de weder partij en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan.
12.4 Indien de wederpartij BKCustoms aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, is hij verplicht BKCustoms eigener beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld, het een en ander in verhouding tot de aard van het product. Ieder door of via BKCustoms gegeven advies met betrekking tot opslag, vervoer, gebruik of toepassing van de door BKCustoms geleverde zaken is geheel vrijblijvend. BKCustoms is nimmer aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd of ontstaan, die direct dan wel indirect het gevolg is van het opvolgen van een dergelijk advies.
12.5 De wederpartij is gehouden BKCustoms te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle jegens BKCustoms gerichte aanspraken (waaronder die tot schadevergoeding) welke derden ten laste van BKCustoms mochten maken, indien die aanspraken van derden zijn gebaseerd op (beweerde) schending van intellectuele of industriële eigendom door gebruik, op welke wijze ook, van tekeningen, gegevens, materialen, monsters, modellen of onder delen, dan wel door toepassing van werkwijze of aanwijzingen, alles in de ruimste zin des woords, welke door BKCustoms door of vanwege de wederpartij ter levering der zaken zijn verstrekt of voorgeschreven.
12.6 In alle gevallen waarin BKCustoms een beroep op de in het voorgaande bepaalde toekomt kunnen de eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen van BKCustoms daarop eveneens een beroep doen, al was dit door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.

Artikel 13. Overdracht van rechten en verplichtingen en verrekening
13.1 BKCustoms is te allen tijde gerechtigd haar rechtsverhouding tot de wederpartij over te dragen aan een met BKCustoms verbonden vennootschap, waartoe de wederpartij BKCustoms
reeds nu voor alsdan toestemming verleend.
13.2 Het is de wederpartij verboden om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op BKCustoms dan wel op een met BKCustoms verbonden vennoot schap te cederen, te verpanden of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BKCustoms.
13.3 BKCustoms is te allen tijde gerechtigd vorderingen op de wederpartij, uit welke hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, te verrekenen met vorderingen, uit
welke hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, welke de wederpartij op BKCustoms dan wel een met BKCustoms verbonden groepsmaatschappij heeft. Tot het
gemeenschappelijk beloop van de aldus verrekende vorderingen is de wederpartij gekweten ten opzichte van  BKCustoms respectievelijk zijn de betreffende vennoot schappen
gekweten ten opzichte van de wederpartij.
13.4 BKCustoms is te allen tijde gerechtigd bedragen door haar aan de wederpartij uit welke hoofde ook verschuldigd en ongeacht of deze opeisbaar zijn, ter delging van haar schuld aan de wederpartij in plaats van aan deze te betalen aan een met BKCustoms verbonden vennootschap, indien en voorzover de betreffende vennoot schap enige, al dan niet opeisbare, vordering heeft op de wederpartij, door welke betaling de vordering van die vennootschap op de wederpartij tot het gemeenschappelijk beloop van de vorderingen teniet gaat.

Artikel 14. Geschillen
14.1 Op alle met BKCustoms gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen, behoudens die, ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Alkmaar onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter terzake van voorlopige, conservatoir of executoriale maatregelen.

Opgesteld te Nijmegen Augustus 2017.